Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen heeft Gerrits Hoofd Hals Therapie & Ademregie een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Indien de cliënt minderjarig is dient de overeenkomst ondertekend te worden door ouder of verzorger. U ontvangt onderstaande overeenkomst bij uw eerste afspraak.

Behandelovereenkomst Gerrits Hoofd Hals Therapie & Ademregie 

Naam cliënt ……………..........................................................................................

Geboortedatum…………………………………………………………………………………

BSN……………………………………………………………………………………………...

Naam ouder/verzorger (indien cliënt jonger dan 18 jaar)……………………………....

en

Behandelend therapeut ……………………………………………………………………..

Hebben onderstaande praktijkregels besproken:

Behandel- en oefenafspraken.

De behandelend therapeut heeft u uitleg gegeven m.b.t. de klacht. De behandelduur en frequentie zijn besproken. Het aantal zittingen dat van belang is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden ingeschat. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd (inclusief evalueren en nieuwe afspraak maken). Een evaluatiegesprek vindt regelmatig plaats. Aan de hand hiervan kan een aanpassing van het behandelplan noodzakelijk zijn. Mocht dit nodig zijn, dan wordt dit met u besproken. U bent op de hoogte dat voor het succesvol afronden van de therapie oefenen in de thuissituatie van belang is

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak.Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door uw zorgverzekeraar gestelde tarief.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent , dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Tarieven vindt u in de wachtruimte en staan vermeld op de website.

Binnen de praktijk zijn de disciplines logopedie en fysiotherapie werkzaam. In goed overleg hebben therapeuten bepaald bij wie u het beste terecht kunt met uw klacht voor een zo efficiënt mogelijke behandeling. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u als client. 

Logopedische zorg valt binnen de basisverzekering. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)  Kijk hiervoor in uw polis of vraag de logopedist. Daarnaast dient u rekening te houden met uw eigen risico (vanaf 18 jaar).

Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw afgesloten verzekeringspakket en wat u in dit jaar al hebt verbruikt aan fysiotherapie. Fysiotherapie valt altijd onder de aanvullende verzekering. 

Gerrits Hoofd Hals Therapie & Ademregeie hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de NVLF en KNGF.  Uitgebreide betalingsvoorwaarden kunt u opvragen bij de behandelend therapeut. Deze bevinden zich ook  in de informatiemap in de wachtkamer en zijn terug te vinden op de website. (www.ademregie.nl)

Bereikbaarheid / openingstijden

Voor het maken, verzetten en afzeggen van afspraken is de praktijk dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten op de voicemail van het mobiele telefoonnummer 06 23720550. Ook kunt u altijd uw verzuimbericht sturen via info@ademregie,nl  

Privacy

Vanzelfsprekend heeft de therapeut een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Vaak is het echter gewenst dat de therapeut schriftelijk of mondeling informatie opvraagt of doorgeeft aan uw huisarts, medische of opvoedkundige instanties of bv. de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk dat uw dossier wordt meegenomen in een dossiercheck op last van de zorgverzekeraar. Door acceptatie van deze overeenkomst geeft u hiervoor toestemming. Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de gegevens door de praktijkhouder zorgvuldig vernietigd.

Geschillen en klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de therapeut. Bespreek dit meteen met de behandelend therapeut of leg het probleem in eerste instantie schriftelijk voor aan de praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet aan uit dan kunt zich richten tot het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten of fysiotherapeuten (het College) of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de 1e lijn (de Klachtencommissie) / Geschillencommissie fysiotherapie.  Ga naar  www.klachtenloketparamedici.nl 

Staken van de behandeling

De praktijk heeft het recht de behandeling te staken als niet kan worden voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Tevens kan de therapeut besluiten de behandeling te staken indien u meer dan 2 x, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak.

Ondergetekenden verklaren op ...../......./20..... akkoord te gaan met bovenstaande regels:

Naam patiënt ………………………….........                                                                                Handtekening   ……………………………

Naam therapeut…………………………….                                                                                 Handtekening  .....................................